Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Potni list brez navedbe stalnega prebivališča
 
Kristina Košmrlj
Ogledov: 5918
Predlog poslan 15.12.2016
Z odzivom organa 14.02.2017
Zadnja sprememba 13.12.2016 20:07:09

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (25)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 14.02.2017

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) v prvem odstavku 11. člena določa, da se potne listine izdajajo na obrazcih, ki so predpisani s Pravilnikom o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09, 55/13 in 79/16). Ker je potni list dokument, ki se uporablja za prehod meje s tujimi državami ter za izkazovanje istovetnosti in državljanstva tudi v tujini, pravilnik izrecno določa, da se z njim izvršuje:

 • Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L št. 385, str. 1),
 • Odločba Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (št. K(2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005),
 • Odločba Komisije z dne 28/VI/2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (št. K(2006) 2909, končni z dne 28. 6. 2006),
 • Resolucija predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta z dne 8. junija 2004, ki dopolnjuje resolucije z dne 23. junija 1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245, str. 1) in
 • Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 25. junija 1996 o potni listini za vrnitev (96/409/SZVP).

Navedeni predpisi dodatno napotujejo na uporabo številnih skupnih standardov, ki omogočajo mednarodno prepoznavnost ter široko uporabo potnega lista, ne glede na to, katera država dokument izda.

Obrazci potnih listin morajo biti skladni z mednarodnimi dokumenti in standardi, ki urejajo področje potovalnih dokumentov:

 • ICAO, Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 1 Machine Readable Passports,
 • SIST ISO/IEC 7501-1: 1998 (tretja izdaja), ki se nanaša tudi na naslednje standarde:
    - ISO 1073-II: 1976, Alphanumeric chartacter sets for optical recognition - part 2: Character set OCR - B - shapes and dimensions of the printed image,
    - ISO 1831 : 1980, Printing specifications for optical character recognition,
    - ISO/IEC 7810 : 1995, Identification cards, Physical characteristic,
    - ISO 8601: 1988, Data elements and interchange formats - Information interchange-Representation of dates and times,
    - ISO 3166: 1993, Codes for the representation of names of countries.
 • ICAO NTWG, Biometrics Deployment of MRTD, Technical Report, Version 2.0, 05 May 2004 (ICAO Bio);
 • ISO/IEC FCD 19794-5: Biometric Data Interchange Formats – Part 5: Face Image Data;
 • ISO/IEC FCD 19794-4: Biometric Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data;
 • ISO/IEC FCD 19794-2: Biometric Data Interchange Formats – Part 2: Face Minutiae Data;
 • ISO/IEC FDIS 14443 Part 1- 4, Identification cards – Contactless integrated circuit(s) cards – Proximity Cards in številnimi drugimi.

Še posebej izpostavljamo ICAO Doc 9303, Part 1 - Machine Readable Passports, ki določa nabor obveznih podatkov strojno berljivih potnih listin na tako imenovani biografski strani potnega lista, ki so zapisani tudi v strojno čitljivi OCR-B kodi potnega lista. Te podatke vsebujejo potni listi vseh držav. Hkrati pa, glede na potrebe, ki izhajajo iz nacionalnih zakonodaj, omogoča tudi vpis opcijskih podatkov na hrbtni strani biografske strani ali na tretji stran potnega lista. Kot opcijski podatek, se v Republiki Sloveniji na tretjo stran potnega lista zapisuje naslov stalnega prebivališča imetnika potnega lista, v diplomatske in službene potne liste pa funkcije imetnikov.

Ker je potni list uradni identifikacijski dokument, lahko imetnik z njim izkazuje podatke, ki izhajajo iz potnega lista, s čimer se učinkovito zmanjšuje število potrdil, ki se izdajajo iz uradne evidence. Ker se lahko s potnim listom izkazuje državljanstvo imetnika, je npr. potni list enakovreden izdanemu potrdilu o državljanstvu, enako pa državljanu ni potrebno pridobiti potrdila o prijavljenem stalnem prebivališču iz registra stalnega prebivalstva (npr. za potrebe bančnega poslovanja), ker svoj naslov lahko izkaže s potnim listom. Takšno potrdilo bi moral sicer državljan plačati in sicer v višini 3 EUR skladno s prvo točko Tarifne številke 4 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). Poleg stroška, ki bi ga imel s pridobitvijo potrdila državljan, zanj to pomeni tudi administrativno oviro (sploh za državljane, ki prebivajo v tujini), poleg tega pa bi povečano število izdanih potrdil iz uradne evidence pomenilo tudi povečano število vlog, ki jih obravnavajo upravne enote.

Potni list za državljane Republike Slovenije ni obvezni dokument. Skladno z Zakonom o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) mora imeti državljan, ki stalno prebiva v Sloveniji in je starejši od 18 let, veljaven uradni identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo. Če nima drugega dokumenta (npr. potnega lista, vozniškega dovoljenja, orožnega lista itd.,) mora imeti osebno izkaznico. Statistični podatki kažejo, da je imelo na dan 1.1.2017 veljaven potni list 665.853 državljanov.

Z namenom zagotavljanja kredibilnosti potnega lista in njegove uporabe, mora obstajati vzvod, ki zagotavlja, da se oseba, ki ima potni list, izkazuje z ažurnimi osebnimi podatki. Z namenom zagotavljanja točnosti podatkov v potnem listu tako 20. člen Zakona o potnih listinah določa, da mora državljan najpozneje v 30. dneh po spremembi stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino, oziroma le-to izročiti pristojnemu organu v uničenje najpozneje v 30. dneh, če se spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potne listine, če spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino ni več možen, če fotografija ne kaže več njegove prave podobe, pa tudi če je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna. Predpisan 30. dnevni rok je iz navedenega vidika dolg, po drugi strani pa razumen za državljane, ki prebivajo v tujini. Ob tem poudarjamo, da vpis spremembe naslova v potni list lahko po pooblastilu posameznika pri pristojnem organu izvede tudi druga oseba.

Dodatno navajamo, da je v letu 2016 zaprosilo za vpis spremembe naslova v potni list 14.105 državljanov. Namesto zamenjave z novim potnim listom, ki stane za polnoletno osebo 46,10 EUR, cena vpisa spremembe naslova v potni list znaša skladno s Pravilnikom o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13, 79/14, 97/14, 49/15 in 79/16) zgolj 2,5 EUR, kar je celo manj, kot stane izdaja potrdila o stalnem prebivališču.

Ker se predlagatelj sklicuje tudi na ureditev drugih držav, pojasnjujemo tudi, da glede na specifično ureditev področja prijave prebivališča Slovenije, primerjava oz. enačenje vloge podatka o naslovu stalnega prebivališča med različnimi državami, ni mogoča. Zakon o prijavi prebivališča namreč določa obveznost posameznika k prijavi stalnega in začasnega prebivališča na območju države ter prijave stalnega ali začasnega odhoda v tujino. Ureditev z več desetletno tradicijo zagotavlja vodenje evidence stanja in nastanitve posameznikov, na kateri bazira zakonodaja različnih področij in posamezniku na podlagi njegovega prebivališča nalaga obveznosti oziroma podeljuje številne, tudi socialne pravice.

 

Priloge:
» Uradni odgovor MNZ (105.56 KB)